Vedtægter

Vedtægter for Skolen for kreativ fritid, Viborg Husflidsskole

 

                                                     § 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Skolen for kreativ fritid, Viborg Husflidsskole med hjemsted i Viborg kommune.

 

                                                     § 2 Landsforbund

Foreningen er medlem af landsforbundet Fora.

 

                                                     § 3 Formål

Foreningen arbejder for at fremme og videreudvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.

 

                                                     § 4 Virksomhed

Formålet søges opnået gennem folkeoplysende aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner.

 

                                                     § 5 Medlemmer

Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

                                                     § 6 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen, samt evt. en deltagerrepræsentant valgt af deltagerne og en instruktørrepræsentant valgt af instruktørerne.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden.
Formanden leder foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøde. Der skrives referat af møderne.

Stk. 2. Bestyrelsen sikrer en fortegnelse over foreningens ejendele og holder disse forsikret mod tyveri og brand.

Stk. 3. Som medlem af bestyrelsen vil tavshedspligt være en naturlig forpligtelse for alle bestyrelsesmedlemmer i alt hvad der fremlægges og behandles i bestyrelsesmøder og andre foreningsrelaterede møder, hvor tavshedspligt er påkrævet. En evt. overtrædelse vurderes og behandles af foreningens bestyrelse.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger formand for arbejdsmiljøgruppen bland foreningens ledelse. I gruppen indgår endvidere et medlem fra bestyrelsen og en repræsentant valgt af instruktørerne.

Stk. 5. For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Stk. 6. Skolelederen deltager i foreningens bestyrelsesmøder efter bestyrelsens ønske – uden stemmeret.

 

                                                    § 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år i februar, marts eller april måned.
Indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 2 uger før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.
Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

1.  Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Drøftelse af fremtidige planer og aktiviteter
5.  Indkomne forslag fra medlemmerne
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7.  Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
8.  Fastsættelse af kontingent
9.  Eventuelt

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år.
På den årlige generalforsamling er skiftevis 4 og 3 af medlemmerne på valg med 4 på valg i lige årstal.
Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, kan en suppleant indtræde i den valgte rækkefølge på pladsen indtil næste generalforsamling.
Valgperioden for suppleanter og revisor er 1 år.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltagers antal. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.
Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

 

                                                     § 8 Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom forelægges – og godkendes af en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

                                                     § 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden.

                                                     § 10 Skoleledelse

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen og fastsætter dennes løn, ansvar, kompetence og arbejdsvilkår.
Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne.
Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven.
Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med instruktørerne.

 

                                                     § 11 Regnskab

Skolelederen forestår skolens regnskab og budget og er ansvarlig for dens midler.
Regnskaberne revideres af den valgte revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

                                                     § 12 Deltager- og instruktørindflydelse

Skolens deltagere orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen.
Der gives desuden mulighed for at deltagere og instruktører, hver kan vælge et medlem til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
Valg hertil sker hvert efterår ved kursussæsons start.
Den valgte deltagere og instruktørrepræsentant har stemmeret i bestyrelsen.

 

                                                      § 13 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

 

                                                      § 14 Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen.
Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normal indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningslukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 

                                                     § 15 Anvendelse af foreningens ejendom

Skolen for kreativ fritid, Viborg Husflidsskoles midler skal ved opløsning sikres til anvendelse ved eventuel genoptagelse af husflidsarbejdet på egnen.
Foreningens kapital skal i tilfælde af opløsning indsættes på en til formålet oprettet bankkonto eller anbringes på en anden forsvarlig måde i 10 år fra opløsningstidspunktet, i hvilken periode kredsen bag foreningen eller foreningens sidste bestyrelses beslutning kan anvende midlerne til genetablering af foreningen.
Såfremt genetableringen ikke sker inden for 10 år, tilfalder kapitalen Fora eller Dansk Husflidsselskabs Mindefond, hvor renteafkastet anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål.
Foreningens papirer afleveres til arkivering hos Fora eller efter aftale til et lokalt museum eller arkiv.

 

                                                      § 16 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Fora styrelse i kraft den 21. april 2022. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i efteråret 1932 og senest ændret på generalforsamling den 7. april 2022.

 

 Skolen for kreativ fritid
Industrivej 13
8800 Viborg

Skoleleder: Katharina Voetmand

Telefon: 86 62 62 31

Mail: info@skolenforkreativfritid.dk

CVR: 14906606

Telefontid: Alle hverdage 8:30 - 9:30

Besøg også:

Medlem af Fora